Secretariado

Grado do ciclo: 
Grado superior
Familia Profesional: 
Ónde se imparte?: 
Centro Localidade Provincia
CPR Aloya Vigo Pontevedra
CPR Caixa Galicia A Coruña (Capital) A Coruña
CPR CEBEM Vigo Pontevedra
IES A Piringalla Lugo (Capital) Lugo
IES Armando Cotarelo Valledor Vilagarcía de Arousa Pontevedra
IES As Fontiñas Santiago de Compostela A Coruña
IES Fernando Wirtz Suárez A Coruña (Capital) A Coruña
IES Luis Seoane Pontevedra (Capital) Pontevedra
IES Portovello Ourense (Capital) Ourense
IES Ricardo Mella Vigo Pontevedra
IES Rodolfo Ucha Piñeiro Ferrol A Coruña